ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Banner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
Πιστοποίηση Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)
Written by Administrator   

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ), εφαρμόζει Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008, όπως εξειδικεύεται στους οδηγούς εφαρμογής ΕΛΟΤ 1431-1 και ΕΛΟΤ 1431-2, με πεδίο εφαρμογής τον προγραμματισμό, σχεδιασμό και ωρίμανση έργων, διενέργεια διαγωνισμών, παρακολούθηση και διαχείριση έργων, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου και οικονομική διαχείριση έργων.

Η Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) είναι ο πρώτος Φορέας στην Κρήτη που πιστοποιήθηκε από την TUV AUSTRIA HELLAS και διαθέτει διαπιστευμένο Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαχειριστικής επάρκειας (αριθμός Πιστοποιητικού 0229001). Το πεδίο εφαρμογής καλύπτει:

  1. τεχνικά έργα – τύπος Α, επίπεδο 1 (ΕΛΟΤ 1431-1) και
  2. προμήθειες και υπηρεσίες – τύπος Β, επίπεδο 1 (ΕΛΟΤ 1431-2)

Η απονομή αυτού του πιστοποιητικού επιβεβαιώνει την ύπαρξη και εφαρμογή ενός ενεργού Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας για τη διασφάλιση της ικανότητας του Φορέα να διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα έργα. Επιπλέον, οι ετήσιες επιθεωρήσεις του Οργανισμού Πιστοποίησης επιβεβαιώνουν την ταυτόχρονη βούληση του Φορέα για τη διατήρηση του Συστήματος και τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης του.

Η συνεργασία της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) με την TUV AUSTRIA HELLAS συνεχίζεται και επεκτείνεται και σε άλλους τομείς (Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου για υλοποιούμενα έργα, εκπαίδευση προσωπικού), με στόχο τη βελτίωση των δραστηριοτήτων του Φορέα.


Πιστοποίηση Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. (ΟΤΑ) A.E. - Ελληνικά

]">
I.C.F.S.W.M. S.A. (D.E.DI.S.A. A.E.) Certificate - English

]">