ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Περιοχή ΧρήστηBanner
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
News
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 


Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. αποτελεί ένα βασικό τμήμα της, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τη διεκπεραίωση όλων των τεχνικών θεμάτων της επιχείρησης, καθώς και την τεκμηρίωση σε θέματα τεχνολογίας, ισχύουσας νομοθεσίας και διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
    

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Μηχανοργάνωση επιχείρησης


Οργάνωση, ανάπτυξη και συντήρηση της μηχανοργάνωσης της επιχείρησης, καθώς και δημιουργία και ανάπτυξη του λογισμικού (software) που είναι απαραίτητο για την υποστήριξη, οργάνωση και καλή λειτουργία των τμημάτων της.


2. Εκπόνηση Μελετών


Εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:


 • Τεχνοοικονομικές Μελέτες.
 • Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
 • Περιβαλλοντικές Αδειοδοτήσεις Έργων και Δραστηριοτήτων: Προκαταρκτικές Περιβαλλοντικές Εκτιμήσεις και Αξιολογήσεις (Π.Π.Ε.Α.), Περιβαλλοντικές Εκθέσεις,         Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), Μελέτες Οργάνωσης και Λειτουργίας.
 • Κανονισμούς Λειτουργίας εγκαταστάσεων και υπηρεσιών.
 • Προμελέτες και Οριστικές Μελέτες έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Τεχνικές Εκθέσεις και Προϋπολογισμούς έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.
 • Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Διάθεσης Απορριμμάτων.

 

3. Διενέργεια Διαγωνισμών
Διενέργεια διαγωνισμών και διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών για την ανάδειξη αναδόχων για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες.

4. Επίβλεψη


Επιβλέπουσα (Διευθύνουσα) Υπηρεσία για την εκτέλεση έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

 

 

5. Ένταξη έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών σε επιδοτούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εφαρμόζοντας τον προγραμματισμό της επιχείρησης, φροντίζει για την ένταξη έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών σε συγχρηματοδοτούμενα ή ολικώς χρηματοδοτούμενα προγράμματα (ευρωπαϊκά, εθνικά, περιφερειακά ή τομεακά). Για το σκοπό αυτό, παρακολουθεί και ενημερώνεται σχετικά με τα προγράμματα αυτά, συντάσσει και υποβάλει τα απαραίτητα Τεχνικά Δελτία, τις μελέτες και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την υποβολή της σχετικής πρότασης, φροντίζει για την ωρίμανση των προτεινόμενων έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών (μελέτες, αδειοδοτήσεις κ.λπ.), επιβλέπει και παρακολουθεί την εκτέλεση και εξέλιξη τους και συντάσσει και υποβάλει στον φορέα χρηματοδότησης όλα τα απαραίτητα στοιχεία (πίνακες παρακολούθησης, εκθέσεις προόδου, παραστατικά, δελτία κ.λπ.) για την ομαλή υλοποίησή τους.
 

6. Αδειοδοτήσεις


Αδειοδότηση όλων των έργων και δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Για το σκοπό αυτό, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών εκπονεί, ή επιβλέπει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και συντάσσει και υποβάλει τους σχετικούς φακέλους, που απαιτούνται κατά περίπτωση, στις Αρμόδιες Αρχές.
 

 
7. ΤεκμηρίωσηΗ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών τεκμηριώνει σε σχέση με την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ανακύπτοντα ζητήματα και θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
 

 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Τα έργα και οι προμήθειες που υλοποιεί - αξιοποιώντας κυρίως τις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» - την περίοδο 2005 - 2009 είναι:

 • Προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού συντήρησης οχημάτων αποκομιδής, οχημάτων ανακύκλωσης και οχημάτων Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.):
  • Υποέργο 1Α: Συλλογή εργαλείων τομέα συντήρησης,
  • Υποέργο 1B: Συλλογή εργαλείων συντήρησης οχημάτων,
  • Υποέργο 1Γ: Εξοπλισμός Υγιεινής & Ασφάλειας Χώρου Εργασίας Τομέα Συντήρησης,
  • Υποέργο 1Δ: Εξοπλισμός Ελέγχου Συνθηκών Υγιεινής & Ασφάλειας Μικροπεριβάλλοντος,
  συνολικού προϋπολογισμού 114.325,29 €.
  Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
  ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ!!!!!!
 • Προμήθεια εξοπλισμού Κέντρου ενημέρωσης & περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ε.Μ.Α.Κ.:
  • Υποέργο 2Α: Εξοπλισμός υποδοχής κοινού
  • Υποέργο 2Β: Εξοπλισμός λειτουργίας – Υπολογιστές
  • Υποέργο 2Γ: Εξοπλισμός λειτουργίας – Αίθουσα παρουσιάσεων
  • Υποέργο 2Δ: Εξοπλισμός υποδοχής & εξυπηρέτησης κοινού Φάση Α
  • Υποέργο 2Ε: Εξοπλισμός υποδοχής & εξυπηρέτησης κοινού Φάση Β
  συνολικού προϋπολογισμού 103.000 €.
  Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
  ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ!!!!!!
 • Προμήθεια ειδικών οχημάτων και εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Υ.
  • Υποέργο 3Α: Ερπιστριοφόρος φορτωτής
  • Υποέργο 3Β: Φορτηγό όχημα με υδραυλική πόρτα
  • Υποέργο 3Δ: Εξοπλισμός παρακολούθησης στόλου
  συνολικού προϋπολογισμού 279.947,71 €.
  Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
  ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ!!!!!!

 • Αποκατάσταση χώρου προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων στο «Μεσομούρι» Δήμου Ακρωτηρίου Ν. Χανίων,
  συνολικού προϋπολογισμού 800.000 €.
  Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 600.000 € & ΕΤΕΡΠΣ 200.00 €.
  ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ!!!!!! Περισσότερες πληροφορίες...//////////////////////////////////////////////////////////////
 • Δημιουργία Συνεργείου επισκευής και συντήρησης οχημάτων Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α.,
  συνολικού προϋπολογισμού 416.126 €.
  Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 255.347 € & Ίδιοι Πόροι Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. 160.779 €.ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Οι μελέτες και διαδικασίες αδειοδότησης που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα είναι:

 • Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων
  • Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης (εγκρίθηκε)
  • Εγγραφή στο Μητρώο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
  • Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση για την επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. (Γ’ Φάση) (εγκρίθηκε)ίθηκε)
 • Εναλλακτική διαχείριση Οχημάτων στο Τέλος του Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ)
  • Μελέτη οργάνωσης και λειτουργίας συστήματος συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (εγκρίθηκε)
  • Εγγραφή στο Μητρώο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 • Εναλλακτική διαχείριση Απόβλητων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)
  • Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση Διαλυτηρίου Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής και προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών (εγκρίθηκε)
  • Μελέτη διάθεσης λυμάτων – υγρών αποβλήτων (εγκρίθηκε)
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Διαλυτηρίου Οχημάτων στο Τέλος Κύκλου Ζωής και προσωρινής αποθήκευσης μεταχειρισμένων ελαστικών (υποβλήθηκε προς έγκριση)
  • Μελέτη Βιωσιμότητας (εκπονήθηκε).
 • Εναλλακτική διαχείριση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ/Σ)
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προσωρινή αποθήκευση Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (εγκρίθηκε)
  • Μελέτη διάθεσης λυμάτων – υγρών αποβλήτων (εγκρίθηκε)
  • Μελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου (εγκρίθηκε)
  • Μελέτη οργάνωσης της εγκατάστασης αποθήκευσης Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) (εγκρίθηκε)
 • Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) στη θέση «Κορακιά» Δήμου Ακρωτηρίου Νομού Χανίων
  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την προσωρινή αποθήκευση χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΗΣ/Σ) (εγκρίθηκε)
  • Μελέτη διάθεσης λυμάτων – υγρών αποβλήτων (εγκρίθηκε)
  • Μελέτη πυροπροστασίας του κτιρίου (εγκρίθηκε)
  • Μελέτη οργάνωσης του δικτύου συλλογής & μεταφοράς και οργάνωσης της εγκατάστασης αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων (εγκρίθηκε)

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Σήμερα, η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στελεχώνεται από:

   1 Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και Τεχνολογίας Υπολογιστών, ως Προϊστάμενο: Καραμπατσάκης Ηρακλής
   1 Πολιτικό Μηχανικό: Ερωφίλη Γαγάνη
   1 Χημικό Μηχανικό: Μαρία Φλεμετάκη

Η Τεχνική Υπηρεσία επικουρείται κατά περίπτωση από το επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό των άλλων Διευθύνσεων της επιχείρησης.