ΔΕΔΙΣΑ - Διαδημοτική Επιχείριση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesPrint This PageShare This PageEmail This Page
X.Y.T. -- Χώρος Υγειονομικής Ταφής
Written by Administrator   

Ο Χώρος Υγειονομικης Ταφης βρίσκεται  με την συνολική εγκατάσταση του ΕΜΑΚ στην περιοχή Κορακιά στο Ακρωτήρι Χανίων και εξυπηρετεί συνολικό πληθυσμό 138.280 κατοικων.

 

Πληθυσμιακή Κάλυψη Χ.Υ.Τ.

 

 


 

 

Το ζυγιστήριο αποτελεί τόσο την πύλη από όπου ξεκινάει η διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) όσο και τον χώρο φύλαξης της εγκατάστασης. Κάθε όχημα καταγράφεται, ελέγχεται μακροσκοπικά το φορτίο του και ζυγίζεται τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο (31.500 ζυγίσεις /καταχωρήσεις οχημάτων πραγματοποιηθήκαν το έτος 2007).

Σε μια καλοκαιρινή μέρα εισέρχονται στην μονάδα 60 απορριμματοφόρα μεταφέροντας μέχρι 350 τόνους απορριμμάτων.

Ολες οι απαραίτητες πληροφορίες καταγράφονται σε βάση δεδομένων ώστε να εξαχθούν έγκυρα στατιστικά στοιχεία για την τιμολόγηση των υπηρεσιών της Επιχείρησης, την ανακύκλωση, την παραγωγή των Α.Σ.Α. και όλα ανά αυτοκίνητο ή περιοχή.

 

 


 

 


 

 

Η υγειονομική ταφή με την παράλληλη εκτροπή των ανακυκλούμενων και των ζυμώσιμων υλικών αποτελεί μια άριστη περιβαλλοντικά λύση για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων.

Οι πλήρως στεγανοποιημένοι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Κορακιάς καταλαμβάνουν 150.000 m2, με ολική χωρητικότητα 1.100.000 m3 και περιλαμβάνουν συλλεκτήριους αγωγούς στραγγισμάτων, διαμορφωμένο πυθμένα, περιμετρική τάφρο διαχείρισης ομβρίων.

Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων της μονάδας εξυπηρετεί τον καθαρισμό των παραγόμενων στραγγισμάτων του Χ.Υ.Τ. που οδηγούνται με άντληση απο τον πυθμένα του καθώς και των υγρών που παράγονται από τα διάφορα στάδια της παραγωγής. Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων έχει δυναμικότητα 30m3 την ημέρα.


Ο σχεδιασμός της βασίζεται στην τεχνολογία των αντιδραστήρων ενεργού ιλύος διαλείποντος έργου όπου επιτυγχάνεται το μεγαλύτερο ποσοστό απομάκρυνσης ενώ περιλαμβάνει και περαιτέρω επεξεργασία με την χρήση τεχνητού υδροβιότοπου ακολουθούμενου από φίλτρα ενεργού άνθρακα.
Η τελική εκροή προορίζεται για την άρδευση της μονάδας ενώ υπάρχει η δυνατότητα επανακυκλοφορίας στον Χ.Υ.Τ.

Η καθημερινή συμπίεση πραγματοποιείται με κομπάκτορα 29 τόνων και ερπυστριοφόρο φορτωτή και συνδυάζεται με επαρκή χωματοκάλυψη(12.000 τονοι αδρανών υλικών σε ετήσια βάση) με στόχο:

α) Να εκτρέψουν τα βρόχινα νερά εκτός της εγκατάστασης μέσω της περιμετρικής τάφρου ομβρίων.
β) Να αποτρέψουν τα πουλιά, τα τρωκτικάκαι τον αέρα να έρχονται σε επαφή με τα απορρίματα.
Το προσδόκιμο επάρκειας του ΧΥΤ υπολογίζεται σε περισσότερο απο 5 χρόνια με τα σημερινά δεδομένα παραγωγής, επεξεργασίας και ανάκτησης των απορριμάτων.

 

 

  • ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΜΑΚ (Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)
  • ΖΥΓΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  • ΑΔΕΙΑΣΜΑ  ΣΤΟΝ ΧΥΤΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΠΟ COMPACTOR
  • ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ   ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ  (SBR) ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ


 

Ο πυρσός καύσης με δυνατότητα 250 κυβικά μέτρα την ημέρα, θα λύσει το πρόβλημα έκλυσης του βιοαερίου στην φάση της μεταφροντίδας.Τέλος η μονάδα διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Χημικών Αναλύσεων (Ε.Χ.Α.) στο οποίο παρακολουθούνται το σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως σύσταση βιοαέριου, σύσταση στραγγισμάτων, έλεγχος διαφυγής βιοαέριου, έλεγχος ποιότητας υπογείων υδάτων αλλά και διεργασίες της κομποστοποίησης και του βιολογικού καθαρισμού.

 

 

 

Φωτογραφίες  Χ.Υ.Τ.    Β΄ Φάση  (2008 - 2009)
Νυχτερινές Φωτογραφίες  Χ.Υ.Τ.